Výzva na predkladanie cenových ponúk

05.06. 2020 o 07:00

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z.

 o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

“AGENTÚRAGES“ spol. s r.o.na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to v rámci Teritoriálneho akčného plánu zamestnanosti (TAPE) kód 1703/3.1/150, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 3. –  Podpora udržateľného a kvalitného zamestnania a podpora pracovnej mobility, Investičná priorita 3.1 – Zníženie nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi s cieľom zlepšiť úroveň zamestnanosti s kódom výzvy: SKHU/1802pre schválený projekt "Development of local +2",s registračným číslom projektu: SKHU/1802/3.1/003, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

 

OBSTARÁVA

cez výzvu na dodanie tovarov s názvom zákazky

VÝROBNO-PREVÁDZKOVÉ GASTRO STROJE A ZARIADENIA“

ČASŤ 1 - VÝROBNÝ PRIESTOR – KUCHYŇA, určený na prípravu/výrobu vlastných gastronomicko-potravinárskych produktov, 

ČASŤ 2 - SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO, určené na uskladnenie vstupných surovín pre prípravu výrobkov,

ČASŤ 3 - PREZENTAČNÁ ČASŤ – VITRÍNY, určené na prezentáciu zmrzliny a cukrárensko-pekárenských výrobkov.

 

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného tovaru. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, ktoré tvorí aj nemenný návrh zmluvných podmienok. 

 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky– zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zúčastníte a predložíte cenovú ponuku, podľa podmienok stanovených verejným obstarávateľom. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

 

Podmienky PT - zákazky s nízkou hodnotou

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2: ČV súhlas s podmienkami VO

Príloha č. 3: ČV k zákazu VO podľa §32 ods. 1 písm. f)

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 5: Kúpna zmluva - záväzné zmluvné podmienky

Príloha č.5a: Príloha č. 1 ku zmluve - Podrobný rozpočet

Príloha č.5b Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov

Príloha č.6: Referencie - vzor

Príloha č.10: VYHODNOTENIE ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Príloha č.11a: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK>>> STIAHNUŤ VŠETKY PRÍLOHY V SÚBORE ZIP 

 


Program na Váš e-mail!

Chceli by ste byť informovaný o aktuálnych podujatiach a novinkách v GES Clube?
Zaregistrujte si u nás Váš e-mail, a my Vám budeme pravidelne posielať všetky aktuálne informácie a zaujímavosti z diana v GES Clube.
Váš e-mail nebude zneužitý na reklamné účely alebo spam.

Vaša e-mailová adresa:

GES Club na facebooku!

Aktuálne informácie nájdete aj na našej facebook stránke na