DeLo+2 – Development of the Local + products 2 - SK

31.08. 2021 o 00:00

DeLo+2 – Development of the Local + products 2 - SK

Analýza projektu poukazuje na všeobecné problémy pohraničnej oblasti, ktorými sú nízka úroveň kapacít a nedostatočne rozvinutý systému závodov na spracovanie. Projekt sa zameriava na podporu všeobecných cieľov TAPE (napríklad zníženie nezamestnanosti a zvyšovanie životnej úrovne ľudí v cezhraničnej oblasti), ktorými plánuje zvýšiť pridanú hodnotu vytvorených agroproduktov a zároveň zlepšiť kapacity pre vyššiu úroveň spracovania. Vyššie uvedené sa bude realizovať prostredníctvom spolupráce dvoch partnerov projektu: Vedúcu prijímateľ vytvorí závod na spracovanie kyslej kapusty, vďaka ktorému sa bude produkovať vyššie množstvo a zvýši sa kvalita miestnych výrobkov. Druhý partner vytvorí priestor na výrobu lokálnych produktov spolu so zabezpečením odbytového miesta pre potencionálnych kupujúcich z mesta Košice. Okrem posilnenia produkcie cezhraničných výrobkov, je hlavným výsledkom projektu vytvorenie nových pracovných miest, ktoré sú pre mikroregión nevyhnutné z dôvodu pretrvávajúcej dlhodobej nezamestnanosti. Projekt predpokladá, že pomôže obnoviť bývalú úlohu regiónu, ako dodávateľa pre Košice a profitovať budú nielen miestni obyvatelia a MSP, ale aj širší región.

 

Trvanie projektu: od 01/09/2019  do 30/04/2022

Výška príspevku:  134 461,48,-EUR

 

DeLo+2 – Development of the Local + products 2 - HU

A projekt elemzése rávilágított a határtérség egyik általános problémájára, ami a feldolgozó üzemek elegendő és megfelelő rendszerének, valamint az alacsony kapacitásoknak a hiánya. Ebből következik, hogy a projekt azt célozza meg, hogy a TAPE általános céljait (úgymint a munkanélküliség csökkentése és az emberek életszínvonalának a növelése a határon átnyúló térségekben) úgy segítse, hogy növeli a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékét, valamint a termelékenységi kapacitásokat kibővíti. Ez két projekt partner együttműködésével valósul meg: az egyik partner káposztasavanyító üzemet hoz majd létre, ahol nagyobb mennyiségű és jobb minőségű helyi termékeket állítanak elő, a másik partner pedig egy olyan helyet, ahol a helyi termékek termelésének a folyamata és a potenciális vevők találkozhatnak. A határon átnyúló termékek termelésének fellendítése mellett, a projekt legfontosabb eredménye az új munkahelyek létrehozása lesz, melyekre a kistérség lakóinak nagy szüksége van; sokan közülük régóta munkanélküliek. A projekt továbbá segíteni fog a térség korábbi szerepének helyreállításában, mint Kassa “éléskamrája” és így nem csak a helyiek és a KKV-k profitálnak belőle, hanem a tágabb térség is.

 

DeLo+2 – Development of the Local + products 2 - EN

The analysis of the project shed light on a general problem of the border area which is the lack of a sufficient and adequate system of processing plants as well as low level of capacities. Subsequently, this project aims to serve the general goals of TAPE (such as reducing unemployment and increasing the standard of living of people in the crossborder area) by increasing the added value of the agroproducts and by increasing the capacities for higher level of processing. This will be done through the cooperation of two project partners: while one will establish a cabbage pickling plant where a higher quantity and quality of local products will be produced, the other will create a space where the process of the production of local products and the potential buyers can meet. Apart from boosting the production of cross-border products, the main result of the project will be the creation ofnew working places which are strongly needed by the inhabitants of the microregion many of them long-term unemployed. It is hoped that the project will assist in restoring the region’s previous role as the ‘pantry’ of Košice and thus benefiting not only the local people and SMEs but also the wider region.

(DeLo+2 Application Form)

________________________________________________________________________________________________

Cserehát AP – SK

Akčný plán sa realizuje prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión “Krásny Cserehát”, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými príčinami nezamestnanosti sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateľov v post produktívnom veku.

Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”. Hlavný potenciál regiónu vidí TAPE v miestnej produkcii, ktorá má podporiť rozvoj regiónu. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktorými sú: zlepšenie kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne postavenie Európskej únie.

 

http://www.skhu.eu/aktuality/cezhranicny-akcny-plan-zamestnanosti-mikroregionu-cserehat

 

Cserehát AP - HU

Az akcióterv az INTERREG V-A SKHU együttműködési program keretében valósul meg az Európai regionális fejlesztési alapból (ERFA).

Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése.

A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikrorégióban, valamint az ún. „Szép Cserehát” újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.

E cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 

http://www.skhu.eu/hirek/a-cserehat-mikroregio-foglalkoztatasi-celu-akcioterve

 

Cserehát AP - EN

The action plan is implemented through the INTERREG V-A SKHU cooperation program from the European Regional Development Fund (ERDF).

The target area of the action plan, the Cserehát micro-region is characterized by a high rate of unemployment. The main reasons of this phenomenon are mainly the insufficient infrastructure, low level of education and high rate of ageing population.

The overall objective of the TAPE is to reduce the unemployment rate in the micro-region, to re-establish the “Beautiful Cserehát” micro-region, to exploit its endogenous potential and to find solutions to the most serious problems. The above mentioned potential is that of local production, which supports the development of the region and is the central theme of the TAPE. The main objective is going to be achieved thank to the specific objectives of the TAPE, which are the following: to improve the quality of human capital, to improve the production infrastructure, to improve the selling conditions of local products and to develop a regional brand.

The content of this article does not necessarily represent the official position of the European Union.

 

http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z.

 o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

“AGENTÚRA GES“ spol. s r.o.na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to v rámci Teritoriálneho akčného plánu zamestnanosti (TAPE) kód 1703/3.1/150, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 3. –  Podpora udržateľného a kvalitného zamestnania a podpora pracovnej mobility, Investičná priorita 3.1 – Zníženie nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi s cieľom zlepšiť úroveň zamestnanosti s kódom výzvy: SKHU/1802pre schválený projekt "Development of local +2",s registračným číslom projektu: SKHU/1802/3.1/003, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

 

OBSTARÁVA

cez výzvu na dodanie tovarov s názvom zákazky

VÝROBNO-PREVÁDZKOVÉ GASTRO STROJE A ZARIADENIA“

ČASŤ 1 - VÝROBNÝ PRIESTOR – KUCHYŇA, určený na prípravu/výrobu vlastných gastronomicko-potravinárskych produktov, 

ČASŤ 2 - SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO, určené na uskladnenie vstupných surovín pre prípravu výrobkov,

ČASŤ 3 - PREZENTAČNÁ ČASŤ – VITRÍNY, určené na prezentáciu zmrzliny a cukrárensko-pekárenských výrobkov.

 

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného tovaru. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, ktoré tvorí aj nemenný návrh zmluvných podmienok. 

 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky– zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zúčastníte a predložíte cenovú ponuku, podľa podmienok stanovených verejným obstarávateľom. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

 

Podmienky PT - zákazky s nízkou hodnotou

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 2: ČV súhlas s podmienkami VO

Príloha č. 3: ČV k zákazu VO podľa §32 ods. 1 písm. f)

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 5: Kúpna zmluva - záväzné zmluvné podmienky

Príloha č.5a: Príloha č. 1 ku zmluve - Podrobný rozpočet

Príloha č.5b Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov

Príloha č.6: Referencie - vzor

Príloha č.10: VYHODNOTENIE ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Príloha č.11a: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK>>> STIAHNUŤ VŠETKY PRÍLOHY V SÚBORE ZIP 


_______________________________________________________________________________________________________

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku stavebných prác podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z.

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

“AGENTÚRA GES“ spol. s r.o. na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to v rámci Teritoriálneho akčného plánu zamestnanosti (TAPE) kód 1703/3.1/150, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 3. –  Podpora udržateľného a kvalitného zamestnania a podpora pracovnej mobility, Investičná priorita 3.1 – Zníženie nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi s cieľom zlepšiť úroveň zamestnanosti s kódom výzvy: SKHU/1802 pre schválený projekt "Development of local +2", s registračným číslom projektu: SKHU/1802/3.1/003, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

 

obstaráva

cez výzvu dodanie stavebných prác s názvom zákazky

Stavebná rekonštrukcia výrobno-prevádzkových priestorov.

 

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky, opísaných a definovaných stavebných prác. Výsledkom tohto verejného obstarávania, podľa zákona 343/2015 postupom podľa §117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva o dielo uzatvorená s úspešným uchádzačom, podľa podmienok zákazky, jej príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách.

 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa §117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku, podľa podmienok stanovených verejným obstarávateľom. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

 

Podmienky PT - zákazky s nízkou hodnotou

Príloha č.1: Identifikačné údaje

Príloha č.2: ČV súhlas s podmienkami VO

Príloha č.3: ČV k zákazu VO podľa §32 ods. 1 písm. f)

Príloha č.4: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.5: Zmluva o dielo - záväzné zmluvné podmienky

Príloha č.5a: Zmluva o dielo – príloha č.1 Rozpočet s výkazom výmer

Príloha č.6: Zoznam stavebných prác  - referencia

Dokument č.10: ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Dokument č.12: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

 

>>> STIAHNUŤ VŠETKY PRÍLOHY A DOKUMENTY V SÚBORE ZIP 


Program na Váš e-mail!

Chceli by ste byť informovaný o aktuálnych podujatiach a novinkách v GES Clube?
Zaregistrujte si u nás Váš e-mail, a my Vám budeme pravidelne posielať všetky aktuálne informácie a zaujímavosti z diana v GES Clube.
Váš e-mail nebude zneužitý na reklamné účely alebo spam.

Vaša e-mailová adresa:

GES Club na facebooku!

Aktuálne informácie nájdete aj na našej facebook stránke na